Absolventi študijného programu ľudské zdroje a sociálny manažment získajú teoretické ako i praktické spôsobilosti z národohospodárskych náuk v rámci povinných a voliteľných predmetov zameraných na problematiku ekonómie, hospodárskej politiky, rozvoja ľudských zdrojov, trhu práce a politiky zamestnanosti, sociálneho zabezpečenia, ale i financií, poisťovníctva, daňovníctva s dôrazom na získanie potrebných vedomosti, zručnosti a postojov pre prácu v rôznych sociálnych organizáciách a inštitúciách. Nadobudnú vedomosti z aktívnej sociálnej politiky, ale i skúsenosti s vypracovaním konkrétneho sociálneho projektu, aplikovateľného v praxi, ale predovšetkým získajú manažérske spôsobilosti potrebné na domácom a európskom trhu práce. Dokážu uplatňovať nové metódy práce s ľuďmi a formovať profesijné kompetencie ľudí na individuálnej, organizačnej, národnej ako i nadnárodnej úrovni, budú vedieť využívať konkrétne nástroje hospodárskej a sociálnej politiky, ako i budú schopní vnímať prepojenosť hospodárskej a sociálnej politiky pri riešení problémov sociálno- ekonomického charakteru. Absolventi získajú ucelený komplex profesijných kompetencií (vedomostí, zručností a postojov) potrebných pre prácu na rôznych pracovných pozíciách, ako napr. v medzinárodných inštitúciách zameraných na sociálno-ekonomickú oblasť, a to vedeckovýskumného alebo politického charakteru, vštátnej správe (na všetkých úrovniach), v odboroch (na všetkých úrovniach), vo vedeckovýskumných inštitúciách zameraných na sociálno-ekonomickú problematiku, vo vzdelávacích inštitúciách štátneho, súkromného a cirkevného charakteru, vorganizáciách a inštitúciách neziskového charakteru. 

Ďalšie programy na Národohospodárskej fakulte