Prijímačky

Si maturant? Pozor!

Rozhodol si sa pre život na Ekonomickej univerzite v Bratislave? Nasledujúce riadky teda čítaj pozornejšie.

Ekonomická univerzita má 7 fakúlt. Šesť v Bratislave, jedna je v Košiciach.

NHF – Národohospodárska fakulta

OF – Obchodná fakulta

FHI – Fakulta hospodárskej informatiky

FPM – Fakulta podnikového manažmentu

FMV – Fakulta medzinárodných vzťahov

FAJ – Fakulta aplikovaných jazykov

PHF – Podnikovohospodárska fakulta so sídlom v Košiciach

Naše fakulty ti ponúkajú tieto študijné programy. Prezri si ich a dobre si rozmysli, čo chceš študovať a čomu sa chceš venovať.

Ak si si vybral, čítaj ďalej!


Prijímačky

Zapíš si do kalendára veľkým písmom 11. – 15. jún 2018, lebo počas týchto dní k nám zavítaš urobiť skúšky.

Prijímačky pozostávajú z 3 predmetov:

 • zo všeobecných študijných predpokladov,
 • z jedného cudzieho jazyka podľa výberu uchádzačov a ponuky fakulty (na Národohospodárskej fakulte, Obchodnej fakulte, Fakulte hospodárskej informatiky, Fakulte podnikového manažmentu, Fakulte medzinárodných vzťahov a Podnikovohospodárskej fakulte so sídlom v Košiciach).

Prijímacia skúška na Fakultu aplikovaných jazykov pozostáva z predmetov:

 • zo všeobecných študijných predpokladov,
 • dva cudzie jazyky podľa výberu z nasledujúcich kombinácií:
  • z anglického a nemeckého jazyka alebo
  • z anglického a francúzskeho jazyka alebo
  • z anglického a španielskeho jazyka alebo
  • z nemeckého a francúzskeho jazyka alebo
  • z nemeckého a španielskeho jazyka.

Prijímacia skúška na študijný program Ekonómia a právo pozostáva z predmetov:

 • zo všeobecných študijných predpokladov (v oblasti základov ekonómie a ekonomiky),
 • jeden cudzí jazyk (podľa ponuky fakulty),
 • dejepis a náuka o spoločnosti,
 • logika

Za výsledky z každej časti prijímacej skúšky môže uchádzač získať maximálne 100 bodov (na Národohospodárskej fakulte, Obchodnej fakulte, Fakulte hospodárskej informatiky, Fakulte podnikového manažmentu, Fakulte medzinárodných vzťahov, Podnikovohospodárskej fakulte a na Fakulte aplikovaných jazykov spolu za prijímaciu skúšku 200 bodov).

Za výsledky z každej časti prijímacej skúšky na študijný program ekonómia a právo môže uchádzač získať maximálne 100 bodov – spolu 400 bodov. Súčet získaných bodov zo všetkých častí prijímacej skúšky sa použije na vytvorenie kvalitatívneho poradia uchádzačov. Podľa celkového výsledku prijímacej skúšky sa na každej fakulte v Bratislave vytvorí z uchádzačov poradie tak, že číslo 1 získa uchádzač s maximálnym počtom bodov a najvyššie poradové číslo získa uchádzač s minimálnym počtom bodov


Ako sa prihlásiť?

Prihlášku musíš podať do 31. marca 2018 buď elektronicky, ale LEN CEZ AIS2 (musíš aj vytlačiť, PODPÍSAŤ a poslať poštou) alebo vypíšeš kúpené tlačivo ručne a pošleš poštou.

Venuj vypísaniu prihlášky mimoriadnu pozornosť (pozor na diakritiku, čísla a požadované údaje) hneď od začiatku.

Môže sa ti stať, že po uložení alebo vytlačení elektronickej prihlášky zistíš, že si sa pomýlil. Dá sa to napraviť. Kontaktuj študijné oddelenie fakulty, na ktorú sa hlásiš, oni ti pomôžu.

Máš na výber dve možnosti a jeden bonus:

 • Menej ekonomická – 40 EUR a prihlášku musíš vyplniť ručne, čo dá zabrať, a následne ju zaslať na adresu univerzity.
 • Viac ekonomická – 32 EUR a prihlášku vyplníš elektronicky, jediné čo musíš ešte spraviť, je túto prihlášku vytlačiť a zaslať ju na univerzitu.
 • 60 EUR ak sa prihlásiš na študijný program Ekonómia a právo.

Prihlášku si podávaš cez náš rodinný systém AIS2, kde je vyplnenie prihlášky ľahké ako vánok. NÁVOD AKO NA TO!!!

K prihláške nezabudni priložiť:

 • podpísaný životopis,
 • doklad o zaplatení,
 • notárom overenú fotokópiu maturitného vysvedčenia, ak si maturoval v roku 2017 a skôr.

Ak maturuješ tento rok, prines notárom overenú fotokópiu maturitného vysvedčenia na prijímačky.

Ako zaplatiť?

Mimochodom, zaplatiť musíš LEN BANKOVÝM PREVODOM! … takže, ak aj ešte vieš, čo je to poštová poukážka, nemusíš sa trápiť pri jej vypisovaní.

Príkaz na úhradu nestačí, je potrebné, aby si poslal potvrdenie o úhrade.