Spoločný študijný program ekonómia a právo predstavuje novinku v oblasti vzdelávacích služieb v SR. Nadobudnú poznatky nielen zo všeobecného ekonomického základu, ale získajú aj dostatočne hlbokú právnu prípravu a osvoja si právne metódy uplatnenia ekonomických znalostí v organizácii hospodárskeho života. Absolventi s ekonomicko-právnou prípravou sú po skončení štúdia schopní úspešne pracovať vrôznych oblastiach národného hospodárstva ariadiacich štruktúrach všetkých úrovní – v podnikoch, úradoch, bankových a iných finančných inštitúciách, v centrálnych orgánoch štátnej správy, v národných a medzinárodných spoločnostiach. Absolvent si osvojí schopnosť analyzovať a pochopiť ekonomické a právne procesy prebiehajúce v makro- a mikrosfére, posudzovať teoretické a praktické problémy na rôznych úrovniach národného hospodárstva v štátnej správe a samospráve, vo verejných a súkromných inštitúciách, v oblasti medzinárodných vzťahov; dokáže porozumieť obsahovým a procedurálnym problémom právnej praxe, ovláda základy pre poskytovanie právneho poradenstva v oblasti správneho práva a čiastočne občianskeho a obchodného práva; efektívne spracúva a využíva informácie z vedeckej a odbornej literatúry, ovláda prácu s judikátmi, je vedený k osvojeniu si najnovších poznatkov a trendov aktuálneho vývoja v oblasti ekonómie a práva. Absolventi sú spôsobilí vykonávať profesiu vrôznych pozíciách štátnej správy, samosprávy, vo finančných inštitúciách ako aj samostatných podnikateľských subjektoch. 

Ďalšie programy na Národohospodárskej fakulte