Cieľom výchovy študentov v študijnom programe ekonomika a manažment podniku je, rozvinúť schopnosť ekonomicky myslieť, analyzovať, organizovať a riadiť ekonomické procesy v podniku. Študenti dokážu analyzovať jednoduché ekonomické javy a procesy v podniku a jeho okolí a prijímať jednoduché manažérske rozhodnutia. Majú tiež znalosti z oblasti práva, medzinárodného obchodu, národohospodárskych/podnikovohospodárskych disciplín, marketingu, financií, účtovníctva, matematiky, štatistiky a informatiky. Uplatnia sa v rôznych typoch podnikov v súkromnom i verejnom sektore. Vzhľadom na odborné komunikačné a jazykové zručnosti sa dobre uplatnia aj v medzinárodnom prostredí. Získavajú schopnosť analyzovať jednoduché súvislosti ekonomických procesov v podniku, prijímať stredne náročné manažérske rozhodnutia, orientovať sa v medzinárodnom ekonomickom prostredí.

Ďalšie programy na Fakulte podnikového manažmentu