Absolventi študijného programu ekonomika a manažment podniku v odbore ekonomika a manažment podniku sú spôsobilí vykonávať podľa dosiahnutého stupňa profesiu: Bc. (podnikový ekonóm a manažér) – podnikový ekonóm a manažér je schopný riešiť menej náročné ekonomické rozhodovacie problémy. Pozná základné ekonomické a manažérske väzby fungovania podniku. Je schopný vykonávať stredné ekonomické a manažérske funkcie na nižšom a strednom stupni riadenia podniku. Úspešné zvládnutie štátnej skúšky z účtovníctva napomáha takisto k uplatneniu absolventov v oblasti vedenia účtovníctva vo výrobných podnikoch, ale aj v podnikoch rôzneho zamerania obchodu a služieb. Vzhľadom na odborné a komunikačné zručnosti z cudzích jazykov sa dobre uplatnia aj v internacionálnom podnikaní, ako sú napr. transnacionálne korporácie, spoločné podniky so zahraničnou účasťou, prípadne priamo v zahraničných podnikoch a pod. 

Ďalšie programy na Podnikovohospodárskej fakulte