Absolventi študijného programu podnikanie v obchode dokážu identifikovať a analyzovať problémy a možnosti v podnikateľských aktivitách rôznych typov malých a stredných podnikov, v obchodnej prevádzke a fungovaní rodinných podnikov, navrhovať riešenia na optimálne fungovanie podnikateľských subjektov a implementovať ich vpodnikateľskej praxi. Absolventi nadobúdajú znalosti o spôsoboch spolupráce s manažérmi aj so špecialistami iných profesií, čo vyžaduje aj znalosti zo psychológie, z komunikácie a informačných systémov. Absolventi študijného programu majú takisto znalosti o marketingu, podnikovej ekonomike, podnikových financiách, podnikovom manažmente a špecificky o obchodnom podnikaní a základoch interdisciplinárnej aplikácie podnikateľských procesov. Absolventi študijného programu nachádzajú uplatnenie ako zakladatelia malých a stredných podnikov vo výrobe, v rodinnom podnikaní alebo v obchodných (distribučných) službách, ktoré si môžu zakladať aj počas štúdia. V zamestnaneckom vzťahu sa uplatňujú ako stredný manažment na marketingových a obchodných útvaroch alebo ako obchodní zástupcovia v rôznych typoch podnikov. 

Ďalšie programy na Obchodnej fakulte