Absolventi študijného programu podnikanie v cestovnom ruchu a službách dokážu analyzovať problémy a možnosti v podnikateľských aktivitách podnikov cestovného ruchu a služieb, navrhovať riešenia na optimálne fungovanie podnikateľských subjektov a implementovať ich. Absolventi majú takisto znalosti o podnikovej ekonomike, podnikových financiách, podnikovom manažmente a špecificky o podnikaní v cestovnom ruchu a službách. Absolvent študijného programu je kvalifikovaný ekonóm/ technológ služieb cestovného ruchu pripravený pre prax na základnom a strednom stupni riadenia v podnikoch a organizáciách cestovného ruchu a služieb. Je schopný organizovať a riadiť obchodno-prevádzkové procesy, vie tvoriť inovatívne produkty cestovného ruchu, má profesionálne zručnosti vo využívaní informačných technológií a inteligentných systémov v službách cestovnom ruchu, dokáže viesť pracovný kolektív, má manažérske amarketingové zručnosti na samostatné podnikanie v službách cestovného ruchu. Uplatní sa vpodnikoch cestovného ruchu a služieb pôsobiacich na domácom, ako aj zahraničnom trhu a v organizáciách zaoberajúcich sa rozvojom cestovného ruchu. 

Ďalšie programy na Obchodnej fakulte