Absolvent študijného programu verejná správa a regionálny rozvoj je schopný analyzovať a interpretovať problémy súvisiace s výkonom funkcií verejnej správy najmä v oblasti podpory regionálneho rozvoja na národnej, regionálnej alokálnej úrovni. Vie využiť poznatky zoblasti ekonomickej teórie a tvorby politík, teórie riadenia a organizácie verejnej správy a verejného sektora a regionálneho rozvoja. Môže pôsobiť ako odborný referent (pracovník) v miestnej (obecné úrady) a regionálnej samospráve (samosprávne kraje), takisto na príbuzných odboroch úradov štátnej správy na národnej úrovni (Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Ministerstvo vnútra SR, Ministerstvo financií SR, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Úrad vlády SR a pod.) a špecializovaných agentúrach. Takisto je absolvent schopný uplatniť sa ako odborný pracovník na projektoch financovaných najmä zo štrukturálnych fondov EÚ zameraných na regionálny rozvoj v podnikateľskej a neziskovej sfére. Absolvent má vyššiu počítačovú gramotnosť, pre svoju prácu aktívne využíva informačné a komunikačné technológie. Je pripravený pre tímovú prácu, samostatne prezentuje a diskutuje vlastné názory. 

Ďalšie programy na Národohospodárskej fakulte