Absolventi študijného programu národné hospodárstvo získavajú vysokoškolské vzdelanie, ktoré rozvíja ekonomické myslenie a poskytuje teoretické i praktické poznatky o ekonomických teóriách, hospodárskej politike, účtovníctve, štatistike a informatike, sú pripravení pre zapojenie do praxe, ako aj pre pokračovanie v ďalšom vzdelávaní vo svojom odbore. Absolventi sú schopní analyzovať základne ekonomické problémy na rôznych úrovniach národného hospodárstva, sú spôsobilí posúdiť reálnosť využitia jednotlivých nástrojov hospodárskej, sociálnej a finančnej politiky. Majú primerané poznatky z oblasti hospodárskej politiky, preto dokážu participovať na príprave a spracovaní odborných materiálov pre rozhodovacie procesy orgánov rôznych stupňov riadenia. Absolventi môžu nájsť uplatnenie na miestach referentov v ústredných a ostatných orgánoch štátnej správy, samosprávy ako aj v podnikateľskej sfére, kde dokážu prijímať potrebné rozhodnutia a realizovať ich pri riešení problémov hospodárskej praxe. 

Ďalšie programy na Národohospodárskej fakulte