Cieľom študijného programu financie, bankovníctvo a investovanie je pripraviť teoreticky a prakticky fundovaných odborníkov, schopných analyzovať a riešiť jednoduchšie rozhodovacie situácie v oblasti financií, bankovníctva a investovania. Študijný program sprostredkováva študentom základné a všeobecné poznatky z oblasti národohospodárskych a podnikovo-hospodárskych náuk. Absolventi tohto študijného programu sú pripravení vykonávať prácu, prípadne zastávať nižšie riadiace funkcie vo finančne zameraných útvaroch v štátnej správe, v samospráve a v podnikateľských subjektoch. Špeciálne uplatnenie nachádzajú vo finančných inštitúciách, bankách a vo finančnom sprostredkovaní. 

Ďalšie programy na Národohospodárskej fakulte