Absolvent študijného programu ekonomická teória a ekonomická žurnalistika nadobudne znalosti zo všeobecného ekonomického základu, spojené s počítačovou ajazykovou gramotnosťou, spoločenskými, morálnymi a právnymi aspektmi potrebnými vširokom spektre ekonomických odborností, ako aj špecifické odborné vedomosti, schopnosti a zručnosti vhodné pre oblasť masovej komunikácie, bude schopný analyzovať a pochopiť ekonomické procesy prebiehajúce v makro- a mikrosfére, posudzovať teoretické a praktické problémy na rôznych úrovniach národného hospodárstva v štátnej správe a samospráve, vo verejných a súkromných inštitúciách, v oblasti medzinárodných ekonomických vzťahov a prezentovať tieto poznatky prostredníctvom masovokomunikačných prostriedkov. Absolvent bude pripravený pokračovať v štúdiu študijného programu druhého stupňa v ekonomických študijných programoch a po jeho absolvovaní aj na nasledovné doktorandské štúdium resp. na bezprostredný vstup na trh práce, nájde uplatnenie vo všetkých formách masovokomunikačných prostriedkov, ako ekonomický redaktor, hovorca, analytik, ako aj vo všetkých druhoch podnikov, spoločností, organizácií a inštitúcií vo verejnom a v súkromnom sektore. 

Ďalšie programy na Národohospodárskej fakulte