Cieľom výchovy študentov v študijnom programe finančný manažment je, s ohľadom na dynamicky sa rozvíjajúce finančné prostredie, rozvinúť schopnosť ekonomicky myslieť, analyzovať, organizovať a riadiť finančné procesy v podniku a chápať finančné procesy prebiehajúce v ekonomickom prostredí. Môžu sa uplatniť v pozíciách finančného riadenia, ale i vo funkcii finančného sprostredkovateľa medzi podnikom a inštitúciami finančného trhu, vďaka komunikačným a jazykovým zručnostiam nielen v domácom, ale aj zahraničnom prostredím a súčasne získavajú schopnosti vykonávať finančné analýzy, hodnotiť výkonnosť podniku, pripravovať podklady pre rozpočtovo kapitálové rozhodnutia, rozhodnutia o zdrojoch financovania, aplikovať ďalšie nástroje a metódy finančného riadenia, vypracovávať krátkodobé finančné plány a rozpočty, sledovať a kontrolovať ich plnenie, analyzovať odchýlky, navrhovať žiaduce operatívne opatrenia. 

Ďalšie programy na Fakulte podnikového manažmentu