Študijný program cudzie jazyky a interkultúrna komunikácia je študijným programom 1. a 2. stupňa štúdia. Prevažná časť štúdia sa uskutočňuje v anglickom a nemeckom jazyku, prípadne v ďalších vybraných jazykoch, ako je francúzsky a španielsky jazyk. Jeho absolvent získa základné teoretické poznatky z ekonómie, práva a iných spoločenskovedných disciplín, patričný stupeň komunikatívnej kompetencie a poznatky o problematike interkultúrnej komunikácie, ako aj poznatky o reáliách krajín študovaných jazykov. V profile absolventa sa kombinuje kompetencia výbornej znalosti jazykov, kultúry a spoločensko-ekonomických reálií určitej jazykovo-geografickej oblasti a znalosti z oblasti ekonomických, podnikovohospodárskych, spoločenských vied a práva. Fakulta aplikovaných jazykov EU v Bratislave pripravuje prekladateľov, tlmočníkov, interkultúrnych mediátorov, odborníkov na komunikáciu v interkultúrnej hospodárskej praxi, kulturológov, euroúradníkov a pod.